Heidi Ilmonen

Olen työskennellyt laatu, liiketoiminta, ympäristö ja turvallisuusjohtamisen sekä viranomaisvaatimuksien parissa koko työurani. Tuoreimpia mielenkiinnon kohteita ovat työhyvinvointi, digitalisaatio, Kanta-palvelut ja mindfulness. Koulutuksissa keskityn ennen kaikkea siihen millä tavoin ja miten teoria viedään käytäntöön.

Kaikki kurssit tekijältä Heidi Ilmonen

Artikkelit kirjoittajalta Heidi Ilmonen

Tietosuojakoulutus SOTE-alan avustavissa työtehtävissä toimiville

Tämä perustason tietosuojakoulutus on suunnattu SOTE-alalla avustavissa työtehtävissä työskenteleville, kuten esimerkiksi:

– Hoiva-avustajat
– Henkilökohtaiset avustajat
– Keittäjät
– Keittiöhenkilökunta
– Siivoojat
– Laitoshuoltajat
– Talonmiehet
– Kiinteistönhoitajat

Koulutuksessa käydään läpi seuraavia aiheita:

– Lainsäädännön vaatimukset tietosuojan osalta
– Hyvät tietosuojakäytännöt
– Riskienhallinta ja kyberrikolliset

Tietosuojavastaavakoulutus

Muuttuneessa tietosuojalainsäädännössä sekä alati digitalisoituvassa toimintaympäristössä korostuu tietosuojavastaavan roolin merkitys ja organisaation vastuut tietosuojakysymyksissä. Tietosuojavastaavat nähdään yrityksien tilivelvollisuuden kulmakivinä, sillä tietosuojavastaavat tukevat roolinsa kautta säännösten noudattamista. Tämä tapahtuu esimerkiksi yrityskohtaisten toimintatapojen määrittämisen ja erilaisten tietosuojaa ja tietoturvaa tukevien työvälineiden kautta. Tietosuojavastaavalla on siis keskeinen ja tärkeä rooli organisaation tietohallintajärjestelmässä.

Tämä koulutus on suunnattu tietosuojavastaavien ohella myös organisaation johdolle, sillä organisaatiot ovat vastuussa tietosuojan ja tietoturvan toteutumisesta, lainsäädännön noudattamisesta ja riittävien resurssien varmistamisesta tietosuojavastaavan työskentelyn tukemiseksi.

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia aiheita:

• Organisaation ja tietosuojavastaavan toimeen liittyvä keskeinen lainsäädäntö
• Tietosuojan ja tietoturvan perusteet
• Tietosuojavastaavan asiantuntemus, toimenkuva ja valmiudet tehtävän hoitamiseen
• Tietosuoja ja tietoturva riskit

Osallistujat saavat kurssin loppukokeen suorittamisen jälkeen automaattisesti todistuksen, joka on tulostettavissa tai tallennettavissa verkkokurssialustalta.

Sote Kantaan – Palvelu ja projektikoulu sosiaalialalle

Sote-Kantaan -palvelun verkkokursseissa käydään seuraavia asiakokonaisuuksia läpi:

-Tietosuoja ja tietoturva sote-alalla
-Kirjaaminen sosiaalialalla
-Kanta-palvelun käyttöönoton vaiheet
-Tietosuojavastaavan osaamisen varmistaminen
-Riskienhallinta
-Tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelman rakentaminen

Tietosuojan perusteet sote henkilöstölle

Tämä koulutus lisää sosiaali -ja terveydenhuollossa työskentelevien perustietoa seuraavista aihealueista:

– Kanta-palvelut
– Lainsäädännön pääkohdat esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn osalta
– Kirjaamisen pääkohdat
– Organisaation hyvät tietosuojakäytännöt
– Tietosuojariskit

Tiiviit noin 15-20 minuutin videot antavat hyvää perutietoa työntekijöille päivittäiseen työhön. Koulutukseen sisältyy verkkokurssialustalla oleva tentti ja työntekijä saa koulutuksen päätteeksi todistuksen, jonka hän voi tulostaa verkkokurssialustalta.

Ammatinharjoittajat ja yksittäiset henkilöt voivat tilata koulutuksen suoraan vihreän “lisää ostoskoriin” -painikkeen kautta. Mikäli tilaat koulutuksen useammalle henkilölle, täytä ja lähetä tilauslomake, jossa tiedustellaan mm. tarvittavien lisenssien määrää.

Voit olla aina yhteydessä minuun, jos sinulla herää lisäkysymyksiä koulutuksesta!

Email: heidi@sqcoy.fi

Kanta-palvelu ABC

Koulutus sisältää neljä tiivistä ja informatiivista videota, joissa käydään läpi niin julkisen, kuin yksityisen palveluntuottajan matkaa aina esivalmistelusta tuotannonaikaiseen seurantaan saakka.

Koulutus soveltuu hyvin myös koko henkilöstön yleisosaamisen lisäämiseen Kanta-palveluiden osalta.

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia teemoja:

– Kanta-palveluiden yleiskuvaa
– Esivalmistelua ja valmistautumista
– Kanta-palveluiden käyttöönottoa
– Tuotannonaikaista seurantaa

SOTE organisaation varautuminen ja riskienhallinta

Tämä kurssi soveltuu hyvin henkilöille, jotka haluavat syventää tietämystään riskienhallinnasta ja, jotka haluavat saada vinkkejä siihen millaisia asioita riskienhallinnassa kannattaa ottaa huomioon.

Kurssilla käydään läpi mm. seuraavia teemoja:

– Riskien tunnistaminen
– Riskeihin varautuminen
– Riskien analysointi
– Poikkeamaprosessin suunnittelu
– Tietosuoja -ja tietoturvariskit

Koulutuksesta saat myös muutamia valmiita asiakirjapohjia, kuten esimerkiksi pohjan varautumissuunnitelman tekemiseen.

Kirjaaminen sosiaalialalla

Omaksu määrämuotoiset kirjaamiskäytännöt ja sosiaalialan kirjaamisen tulevaisuuden painopisteet

Sosiaalialalla tapahtuva kirjaaminen tuo näkyväksi asiakkaan kanssa tehtävän työn. Kanta-palveluiden mukanaan tuomat muutokset ohjaavat palveluntuottajia laatimaan kirjaukset jatkossa määrämuotoisesti. Määrämuotoinen kirjaaminen muuttaa totuttuja kirjaamiskäytäntöjä entistä täsmällisemmiksi. Tietyn määrämuodon mukaan tehtävät kirjaamiset takaavat myös oikeusturvan niin palveluntuottajalle kuin asiakkaalle.

Jokainen koulutuksen käynyt saa siitä myös henkilökohtaisen todistuksen, joka on ladattavissa verkkokoulutusalustalta kurssin loppukokeen jälkeen.

Mikäli tilaat koulutuksen useammalle henkilölle tai organisaatio / yritys maksaa koulutuksesi, täytä ylävalikosta löytyvä tilauslomake ja saat paluupostissa kirjautumisohjeet.

Koulutuksen teemat

Koulutuksessa käydään läpi seuraavia aiheita:

Asiakastiedon käyttö, saanti ja luovuttaminen
Asiakastietojen käsittely
Määrämuotoisen kirjaamisen periaatteet
Kirjaamisen etiikka
Osallistava kirjaaminen
Kirjaaminen Kanta-palvelussa

Tietosuoja ja tietoturvakoulutus

Sosiaali -ja terveysalalla käsitellään päivittäin arkaluonteisia asiakas -ja potilastietoja. Tämä edellyttää palveluntuottajalta omia menettelyitä tietosuoja- ja tieturva-asioiden hallitsemiseksi. Erityisen tärkeää on, että palveluntuottajalla on hallintakeinot tietoturvallisuuteen liittyvien riskien osalta. Tietosuoja ja tietoturva voidaan nähdä positiivisena tekijänä, sen avulla palveluntuottaja erottuu ja herättää luottamusta asiakkaissa.

Koulutuksen teemat

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia aiheita:

Asiakkaan ja potilaan yksityisyydensuojaaminen
Henkilötietojen käsittely
Salassapito
Tietosuojakäytännöt
Kansallinen tietosuojalainsäädäntö ja EU:n tietosuoja-asetus
Kyberrikollisuus
Tietosuoja -ja tietoturvariskit

E-opas: TOIMI 5×5 laadunvarmistusmalli sosiaali -ja terveysalan yritykselle

TOIMI 5×5 laadunvarmistusmalli on kehitetty pienen -ja keskisuuren sosiaali -ja terveysalan yrityksen laadunvarmistuksen tueksi. TOIMI 5×5 laadunvarmistusmallin avulla voit rakentaa yrityksellesi kattavan laadunvarmistusmallin, joka huomioi myös esimerkiksi omavalvontasuunnitelman vaatimukset. Oppaasta löydät selkeät ohjeet millaista sisältöä laadunvarmistusmallin eri osa-alueisiin kuuluu. Oppaan lisäksi saat käyttöösi asiakirjapohjan, johon voit rakentaa yrityksesi laadunvarmistusmallin kuvauksen.